ngọc bổ trợ

Nhật kí phát triển: Mục đích của thực sự của Giai đoạn Trước-Trận

Giai đoạn trước-trận dùng để chỉ những lựa chọn bạn cần thực hiện trước khi bước vào trận đấu. Nó bao gồm nhiều hệ thống